Kriminalitet eller sløseri?

Kriminalitet er ikke en ny opfindelse og i Fr. Olsen bog om postvæsenets historie i Danmark, kan han også berette om en forbrydelse, som måske ikke var en forbrydelse, men man kunne altid finde nogen at straffe, så postvæsenet havde ryggen fri. Der berettes:

Saa længe Posten opholdt sig i en By, var den vel ikke udsat for Overfald, men derimod nok for at blive bestjaalet. Man tænke sig kun en Post, bestaaende af flere Vogne, holdende om Natten ved et Postkontor, Postføreren inde i Kontoret for at aflevere og modtage Post, Postillonerne forsamlede i Klynge udenfor, hvis de da ikke tog Ophold i Forstuen for at varme sig, dertil et ægyptisk Mørke, og alt Gods og Værdisager, som ikke kunde rummes i Laden, paa aabne Vogne; her var god Lejlighed for Tyve. At paalægge Postmestrene for egen Regning at sætte Vagt ved Posten og belyse Pladsen uden for Posthuset, lod sig ikke ret vel gøre, og at bebyrde Postkassen med en saadan Udgift, vovede man ikke; der maatte i hvert Fald en Anledning til. En saadan fandt man, da i Marts 1820 en Pengefustage med 2200 Rdl. forsvandt fra en Ekstrapakkepost paa Vejen mellem Korsør og Kjøbenhavn. Der blev udsendt Postembedsmænd for at foretage Undersøgelser, Politiforhør af holdtes i alle de Købstæder, Posten havde passeret, og en Belønning af 400 Rdl. udlovedes for Gerningsmandens Paagribelse. Otte Dage efter at Fustagen var bortkommen fandtes den imidlertid hensat tæt uden for Roskilde ad Vejen til Ringsted hel og holden med Seglene ubeskadigede. Skønt der næppe kan være Tvivl om., at den var tabt under Kørselen og hensat ved Vejen af Finderen, som maaske ikke har haft Anelse om, hvad det var, han havde fundet, mente Generalpostdirektionen dog, at den var borttaget fra Posten, og at Ty vene kun ikke havde haft Mod til at beholde den. Politiforhørene fortsattes, og da der paa Fustagen var fundet enkelte Blodpletter, var man særlig paa Jagt efter Folk med Rifter eller Saar paa Fingrene, men alle Anstrengelser var forgæves. Det eneste, der kom ud af Sagen, var, at 5 Postilloner, om hvem det konstateredes, dels at de havde forladt deres Vogne paa Stationerne, dels at de havde optaget uindskrevne rejsende undervejs, fik 2 Dages Vand og Brød hver, medens en af de uindskrevne Rejsende, som viste sig at være en Underjæger ved sjællandske Jægerkorps, fik 12 Timers Krumslutning i Stedet for den lovmæssige Mulkt.

En krumslutning er ifølge en definition fundet på Google: Militær straf, hvor den dømte fik halsjern og fodjern lænket sammen så han sad i en sammenkrummet stilling. Her skulle han så sidde den tid han var idømt.

Fr. Olsen beretter også om en postfører, der blev dømt til at erstatte et bortkommet beløb i forbindelse med tyveri, og at man endda inddrog 100 rigsdaler årligt i vedkommendes løn, indtil den stakkels postfører døde, og man så endelig måtte afskrive gælden, selv om den aldrig ville kunne betales i vedkommendes levetid.  

Af Otto Kjærgaard

Husk at Djurslands Filatelistiske Højskole hat første møde dag den 3. september 2022

Om Erik Sørensen

Se også

Hvordan kunne de vide det?

Det viste brev fra Odense kan få en til at spekulere på, hvor meget postvæsenet …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

error: © 2009 - 2021 │ DJURSFILATELI.DK │ ALL RIGHTS RESERVED