Vedtægter for Djurslands Filatelistiske Højskole

§1 Formål
1.1. Djurslands Filatelistiske Højskole (DFH) er en selvstyrende afdeling under Djurslands Filatelistiske Selskab (DFS). DFHs formål er at højne filatelistisk indsigt og niveau hos den til enhver tid tilmeldte deltagergruppe af kursister.
1.2 DFH skal gennem erfarne og kompetente foredragsholdere afvikle spændende og involverende foredrag med filatelistisk indhold og stor geografisk spændvidde dækkende alle former for filateli. Endvidere skal højskolen stå for videndeling og –formidling af alle filatelistiske emner til den enkelte frimærkesamler og til frimærkeklubberne.
1.3. Højskolen skal være en støttende faktor for klubbernes filatelistiske indsats i hele det østjyske område.

§2 Medlemmer
2.1. DFHs medlemmer er de lokale frimærkeklubber i Østjylland. Medlemmerne kan medvirke gennem fremsendelse af forslag med ønske om foredrag/foredragsholdere m.v. til det årlige planlægningsmøde i april måned, samt støtte højskolen ved agitation på klubmøderne for tilmelding til højskolen, herunder om muligt give tilskud til egne medlemmers deltagergebyr.
2.2. DFH servicerer klubberne med tilbud på specialiserede foredrag på højskolen som supplement til klubforedrag. Endvidere vil DFH tilbyde andre ydelser til støtte for klubbernes medlemmer i deres arbejde med filatelien.

§3 Kursister
3.1. DFHs kursister tilmelder sig for én sæson eller én dag ad gangen.
3.2. Bestyrelsen har mulighed for at fravælge/ekskludere en kursist, der ikke opfylder den almindelige husorden, eller efter klage fra andre kursister. Det betinger dog en enig bestyrelse.

§4 Deltagergebyr
4.1. Bestyrelsen vedtager selv deltagerbyrets størrelse. Det anbefales klubberne at give deres medlemmer et tilskud.
4.2. Kursister, der ikke er medlem af en klub under Danmarks Filatelist Forbund, betaler deltagergebyr + 50%.

§5 Bestyrelsen
5.1. DFHs bestyrelse skal bestå af kompetente frimærkesamlere, der har et netværk til foredragsholdere, og som på baggrund af dette kan sammensætte et spændende og alsidigt program, der gør det attraktivt at deltage på højskolen. Bestyrelsen består af 4-6 personer, der konstituerer sig med formand og nødvendige praktiske funktioner.
5.2. Formanden indkalder til det årlige planlægningsmøde.
5.3. Bestyrelsen er selvsupplerende.
5.4. Kassererne for DFS og DFH skal have adgang til og arbejde med alle bankkonti.

§6 Regnskab
6.1. Regnskabsåret er fra 1. maj til 30. april.
6.2. Tilsynet med regnskabet udøves af to valgte revisorer.

§7 Tegning – hæftelse
7.1. DFH forpligtes ved sin underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den i foreningen til enhver tid bestående formue. Det påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§8 Opløsning
8.1. Ved opløsning af DFH overgår alt til DFS.

Vedtægterne er ændret juni 2008. – 27. april 2016 og 24. maj 2018

Download vedtægterne som PDF fil her

error: © 2009 - 2021 │ DJURSFILATELI.DK │ ALL RIGHTS RESERVED