Et utroligt fund

Brevet er blevet tydet og transskriberet fra den gotiske tekst og til læselig form. W.J.Wulff skriver hjem til sin svoger og beretter:

Frank Banke Philatelists har gjort noget af et fund. Frank Banke har fundet et brev dateret Frederiks gave under det danske hovedfort, Christiansborg paa Guldkysten af Guinea, den 11. juni 1842. Frank Bankeudtaler: ’Jeg har aldrig set ellerhørt om breve i privat eje fra Guldkysten i filatelistiske kredse igennem 40 år, og heller ikke set artikler om Guldkysten i filatelistiske tidsskrifter.

Kjære, gode Svoger Behrens!
Du maa tro mig, gode Ven, at jeg denne Gang kun har saare liden Lyst at skrive, dels af den Grund, at jeg næsten intet har at skrive om, dels ogsaa jeg befinder mig ikke vel og har siden Nytaar skrantet Dag ud og Dag ind. Dog jeg gaar over mine Kræfter for kun med faa Linier at melde Dig, at jeg modtog 2 Breve fra Dig, mine kjære Forældre og Valentin — — —alle den 9. f. M. med det samme Skib, som udbragte os den nye Gouvernør *)  ,som indtraf hertil Christiansborg den 18. f. M. og endnu den 24. s. M. overtog Etablissementerne, eller rettere Commandoen over samme. Den nye Gouvernør lader til at være en vakker Mand, og hans Komme har været længe ønsket af Publikum. Gud, lad ham kun leve, at han kan opfylde, hvad Kongen og Collegiet venter af ham. Den nye Assistent er ogsaa et vakkert Menneske; han boede hos mig i mit Hus de første 8 Dage, og jeg staar i det bedste venskabelige Forhold til Begge,jeg beklager kun deres Ankomst i denne usunde Tid. Regnen falder her i svær Mængde, og bedrøvelige Efterretninger vil vistnok høres herfra i dette Aar.
Jeg og Ingen ønsker denne Spaadoms Opfyldelse; men Kysten er og bliver Guinea og har saa ofte bortrevet uskyldige Ofre. Kammerraad Dall forlader os i Dag og gaar til Danmark. I Anledning af hans Hjemrejse er jeg vedblevet at beholde Pakhus-Embedet som 2. constitueret Assistent med 500 rd. g. Courant. Altsaa har jeg mistet 700 rd. g. C. Da nu Kammerraad Dall ved sin Hjemkomst efter al Sandsynlighed vil søge sin Afsked og Vartpenge, vil Assistent Car sten sen *) her blive 1. virkelig Assistent og 2.  Assistent-Embedet her atter vacant. Jeg har den ganske sikre Formodning, at Gouvernør Wilkens paa det Bedste har anbefalet mig til Etatsraad Garlieb **) i Collegiet, og bliver jeg denne Gang atter forbigaaet, enten som Jøde eller dansk Jurist, saa ser Collegiet strax en Ansøgning fra mig om Afsked og Vartpenge paa Grund af Svagelighed.
I 3 Aar har jeg næsten bestridt meget mere,end der kunde paalægges et Menneske i dette Klima, og har arbejdet over mine Kræfter, tilsat Sundhed og Helbred, som jeg aldrig kan gjenvinde.
Nej, vil Kollegiet saaledes lade mig staa og vente paa andres Uheld, nemlig deres Død, eller andres Hjemrejse, og saa tage til takke med min ringe Person, saa skal de saamænd have saamange Tak for denne Gang. 3die November ere mine 6 Aar omme. Afsked og Vartpenge kan ikke nægtes mig, saa vil jeg leve i Fred og Ro, uden Ansvar og virke i Handelen med den liden Formue, jeg har erhvervet mig.
Gode Behrens! Har Du ingen Kjendskab til Garliebeller Ohsten *) og kunde faa mig at vide, om jeg kunde gjøre mig noget Haab, dersom jeg indkom med Ansøgning, og tror Du ikke, Conferentsraad Fenger **) , der som Du talte med ham, vilde gjore noget for mig? Skriv mig med næste danske Skib rent ud Nej eller Ja; es ist mireinerlei; men for 300 rd. g. C. kan og vil jeg ikke tjene; lige saa lidet som jeg altid vil vedblive at tabe min Agtelse i Negernes Øjne her. — jeg gjør det ikke og taaler det ikke, lad mig saa være, hvad jeg er, Jode, Græker eller Tyrk.
— — — Jeg gaar i den Tanke, som vistnok ogsaa sker, at Collegiet forbigaar mig og sender ud med Skibet saa vel en virkeligsom en surnummerair Assistent. Ligemeget, jeg Kar arbejdet for Konge og Land, saa jeg kan forsvare det, og her er Spor af mit Arbejde. Ej altid faar den Hest Havren, som har fortjent den, og saaledes vil det ogsaa gaa mig; men Du vil give mig fuldkommen Ret, at jeg ikke vil ligge og lure og onske andres Uheld, rent ud sagt Døden, for at avancere og opnaa en lumpen Constitution, til Collegiet atter udsender Forstærkning. Nu nok om denne Sag.
Hils hele den store Familie mange Gange fra den hovne Kystmand, der endnu blæser ad hele Verden.
W. J. Wulff.
Eders Breve traf mig paa Sygelejet, men demorede mig og gjorde mig rask for et Par Dage.
Glem endeligen ikke at sende mig mange Breve med mange hundrede tusinde Nyheder med næste danske Skib i September.

Brevet giver et fint tidsbillede af livet på kysten og er iøvrigt til salg, hvis nogen skulle forelske sig i det (hvis det ikke alleredeer solgt). Prisen må man forhandle med Frank Banke om.

af Otto Kjærgaard

Om Erik Sørensen

Se også

Hvad er frimærker værd?

På en Facebook side – Samler du på frimærker – har der været en længere …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

error: © 2009 - 2021 │ DJURSFILATELI.DK │ ALL RIGHTS RESERVED