Kuglepostens hemmeligheder

Jeg har tidligere citeret fra Fr. Olsens beretninger om det danske postvæsens historie og om kugleposten beretter han følgende:

Desværre foreligger der ikke nogen Tegning af disse Vogne, men der er ingen Tvivl om, at vi her staar overfor det for Danmark ejendommelige og langt ind i det 19. Aarhundrede under Navnet Kugleposten” kendte Køretøj. Det hedder nemlig om Vognen, at den var 4 hjulet, samt at det var gjort umuligt for Postillonen at optage Rejsende undervejs, og i 1817, da 3 af Vognene blev leverede, hedder det, at de 2 var runde og den ene aflang. I en Erklæring, som Postforvalteren ved Brevpostkontoret i Marts 1820 afgav om disse Vognes Brugbarhed, siger han, at Fadingen er kuppeldannet, medens Postmesteren i Slesvig samtidig kalder den “Ballonen”. I 1818 var disse Vogne, som af Post bestyrelsen kaldtes 4 hjulede Karioler, satte i Gang paa hele Hovedrouten, og det hedder s. A. i en Skrivelse til en Postkontrahent i Assens, at herefter maa anden Befordring ikke uden i uundgaaeligste Tilfælde benyttes til Brevpostens Befordring. Hvor vidt Vognfadingen er gjort kuppeldannet for at forhindre Regnvandet i at samle sig og trænge ind i Vognen, eller for at vanskeliggøre det for Postillonerne at medtage Rejsende, vides ikke, men i sidstnævnte Henseende svarede den i hvert Fald ikke til Forventningerne. Allerede det første Aar, disse Vogne var i Brug, blev Postkontrahenten i Slagelse mulkteret, fordi Postillonen havde medtaget en Rejsende “paa den ny Brevpostvogn”, hvilket var saa meget mere farligt, ”som Fadingen ikke kan bære Vægten af en Rejsende”, og baade i 1817 og 1818 ses Postilloner at re dikterede Straffe af Vand og Brød for samme Forseelse. Der foreligger senere oplyst mange lignende Overtrædelser, men det er selvfølgelig mindste Parten, der er opdaget. Paa Vognen fandtes kun eet de, bestemt for Postillonen, og det var tilmed meget smalt, men man forstod at hjælpe sig. Det skal være sket, at en Postillon medførte en ung Pige paa sit Skød, og en i 1887 afdød Mand fortæller, at han i 1827 rejste som blind Passager med Kugleposten fra Crempe til Flensborg. Saavel han som Postillonen maatte lade det ene Ben dingle ved Siden, da kun 2 Ben kunde faa Plads paa Fodbrædtet. Hvorledes de bægge har faaet Plads paa Sædet, beretter han intet om.

Hvor der er en vilje, er der en vej.

Af Otto Kjærgaard

Næste møde på Djurslands Filatelistiske Højskole er den 15. oktober 2022

Om Erik Sørensen

Se også

Filatelistisk frokost

Frokost og snaps hører sammen – specielt kryddersnaps. Skal du lave en festlig frokost for …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

error: © 2009 - 2021 │ DJURSFILATELI.DK │ ALL RIGHTS RESERVED